Program  „Moje dziecko idzie do szkoły”

 

Program opracowany został przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Celem głównym Programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci.

Cele szczegółowe Programu to podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym oraz zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.

Pozytywna ocena wartości dydaktycznych i merytorycznych przygotowanych materiałów oraz idea różnych działań tematycznych spowodowały, że realizację Programu w roku szkolnym 2009/10 rozpoczęli pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na terenie innych województw.

W opinii realizatorów Program jest dobry i potrzebny, sformułowany w sposób przejrzysty, a jego realizacja przyczyniła się do poszerzenia wiedzy rodziców i podniesienia ich świadomości prozdrowotnej.

(wg WSSE w Poznaniu).

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05