„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

„Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union”

 

 

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

Projekt realizowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną w partnerstwie z następującymi 4 instytucjami: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF, z czego 3 438 691 (85%) finansowane jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy.

Głównym celem Projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

W ramach Projektu realizowane będą następujące moduły:

  • szkolenia dla kadry medycznej (lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów, pielęgniarek i położnych),
  • program edukacyjny w 50% szkół ponadgimnazjalnych,
  • program edukacyjny w 100 zakładach pracy - wybranych na terenie całego kraju,
  • platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ): platforma e-learningowa, platforma edukacyjna, główna strona projektu,
  • kampania społeczna,
  • badania ankietowe kobiet przebywających na oddziałach ginekologiczno - położniczych.

Informacje dot. bieżącej realizacji Projektu: http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=84 

 

Dnia 21.10.2016 w ramach interwencji programowej p.t.: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” odbyło się w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa”, ul. Małopolska 20A w Opolu spotkanie z mieszkańcami. Uczestnikom spotkania przedstawiono prezentację dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu. Rozdano ulotki informacyjne dotyczące uzależnień, a także przeprowadzono pogadankę na w/w tematy. Na życzenie uczestników odpowiadano także na pytania związane ze zdrowym odżywianiem i prowadzeniem aktywnego stylu życia. 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05