Założenia programowe  edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Nie pal przy mnie , proszę”

Program ten wpisuje się w zadania do realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009-2015 w zakresie ochrony zdrowia.

 

Celami programu są:

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji u dzieci na temat zdrowia,
 • wykształcenie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia,
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
 • omówienie problemu biernego palenia tytoniu,
 • wykształcenie u dzieci  umiejętności asertywnego reagowania  wobec osób , które przy nich palą papierosy.

 

Założenia i sposób realizacji programu.

Adresaci programu:

 •  dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych;
 • rodzice i opiekunowie dzieci;

Realizatorzy:

 • dyrekcje i nauczyciele w placówkach, które przystąpiły do Programu;

Koordynatorzy:

 • pracownicy pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • wytypowani pracownicy placówek uczestniczących w programie;

Oczekiwane efekty działań edukacyjnych:

 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem;
 •  wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą;
 • wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie szkodliwości palenia tytoniu w obecności dzieci.
Dokumenty do pobrania
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05