• Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz.U. z 2015r. poz.1412),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z zm.)
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2016r., poz.353 z  zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2016 poz.71)
 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 290 z zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1422),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 594 z zm.)
 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2013r., poz.947 z zm.)
 • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 739)
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2015r., poz. 139 z zm.).
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05