Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

 1.  Opiniowanie  projektów, o których mowa w art. 46 ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.). 
  Termin załatwienia sprawy: 30 dni.
  Wymagane dokumenty: zgodnie z art. 54 w/w ustawy
  1. Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Termin załatwienia sprawy: 14 dni
 2. Wydawanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest ustalany
  Termin załatwienia sprawy: 14 dni 
  Wymagane dokumenty: zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.).
 3. Wydawanie opinii  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia.
  Termin załatwienia sprawy: 30 dni 
  Wymagane dokumenty: zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.).
 4. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych 
  Termin załatwienia sprawy:  30 dni
  Wymagane dokumenty:
  • podanie o uzgodnienie w zakresie sanitarno-higienicznym,
  • projekt budowlany zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) / dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
 5. Uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych 
  Termin załatwienia sprawy:  14 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli organ w tym terminie nie zajmie stanowiska, inwestor może złożyć u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oświadczenie o braku sprzeciwu ze strony organu. 
  Wymagane dokumenty:
  • Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz.290 z zm.) zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania  (wzór: zawiadomienie z art.56)

Podanie powinno zawierać:

 • Określenie rodzaju działalności i dokładny adres jego lokalizacji; 
 • adres korespondencyjny Inwestora z numerem kodu;
 • telefon kontaktowy;
 • NIP;
 • regon;

Załączniki:

 • Kserokopia pozwolenia na budowę / stanowisko właściwego organu architektoniczno-budowlanego dot.  zmiany sposobu użytkowania , zgodnie z art.71 ust.2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz.290.);
 • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami;
 • Protokoły badań i sprawdzeń instalacji ( wod.-kan.; ciepłej wody; c.o.; elektrycznej; gazu; opinię kominiarską o drożności przewodów kominowych ; pomiaru skuteczności działania wentylacji mechanicznej (z uwzględnieniem pomiarów hałasu ); i in. );
 • Aktualne wyniki badania wody.

Do wglądu:

 • zatwierdzona dokumentacja projektowa  
 • zakończony dziennik budowy
 • Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

 

Odpłatność:

Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015r.  poz. 1412.) za czynności wykonane w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłatę  w wysokości kosztów ich wykonania - w formie decyzji płatniczych.

 

Sposób rejestrowania spraw i udostępniana akt:

Sposób rejestrowania spraw następuje zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną PSSE w Opolu. Zasady udostępniania danych zawartych w aktach zgodnie z zasadami zawartymi w KPA i przepisami szczególnymi.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05