Do zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy: 

Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi na etapie planowania, projektowania i dopuszczania do użytkowania obiektów budowlanych - poprzez realizację zasadniczych działań wynikających z zapisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz obowiązujących przepisów prawnych, w tym; ustawy Prawo Budowlane, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)


W szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • wydawanie opinii w sprawie określenia obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest ustalany,
 • opiniowanie  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
  • budowy, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, 
  • w zakresie odstępstw wynikających z odrębnych przepisów,
 • wydawanie innych , wymaganych opinii , uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym,
 • kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych, uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05