Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (HDM)

Kierownik Sekcji: mgr Jolanta Ślepieńczuk

tel. 77 44-28-507

hdm@psseopole.pl


Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu sprawuje nadzór nad 312 stałymi placówkami oświatowo-wychowawczymi.

W ich skład wchodzą: żłobki, przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimazjalne i wyższe), warsztaty szkolne, internaty, placówki wychowania pozaszkolnego: młodzieżowe ośrodki kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, szkolne schroniska młodzieżowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi takimi jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, świetlice terapeutyczne.

 

Zadania Szczegółowe:

 1. Przygotowanie planów pracy oraz przestrzeganie ich realizacji
 2. Nadzór i ocena stanu sanitarnego i technicznego podległych placówek.W przypadku złego stanu sanitarno-technicznego wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących doprowadzenie do właściwego stanu.
 3. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania i wychowania, w tym:
  • Higieniczna ocena w zakresie ergonomicznych mebli
  • Higieniczna ocena w zakresie pracy umysłowej uczniów
  • Higieniczna ocena w zakresie oświetlenia
  • Higieniczna ocena w zakresie temperatur powietrza w obiektach
  • Kontrola warunków do realizacji wychowania fizycznego
  • Kontrola pracowni komputerowych w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory ekranowe
  • Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych
  • Egzekwowanie zakazu palenia tytoniu na terenie placówek
 4. Ocena przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 
 5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego)
  • Kontrole sanitarne
 6. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi (Kuratora Oświaty, Urząd Powiatowy, samorząd lokalny)

Organizatorzy wypoczynku sprawdzają, czy pracownicy posiadają aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych, którą powinni mieć przy sobie.

Podczas tworzenia wypoczynku dla dzieci i młodzieży obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 9 grudnia 2009r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05