Wg art.61, art. 64 Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)podmiot, który chce rozpocząć działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów i zatwierdzenie zakładu (np.: sklepu, zakładu małej gastronomii, pijalni piwa, zakładu produkcyjny) Strona składa go w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności.

W związku ze składaniem <u>niekompletnych wniosków</u> o wpis do rejestru zakładów oraz wniosków o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że jest właściwym organem w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów.

 

Wniosek musi zawierać:

  1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie
  3. określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;
  • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny - w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
  • w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności w opakowaniach - wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05