Do głównych zadań Oddziału Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należą:  

 1. Nadzór sanitarny nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego.
 2. Nadzór sanitarny nad warunkami produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.
 3. Analiza jakości zdrowotnej żywności, żywienia i przedmiotów użytku.
 4. Nadzór nad higieną procesów technologicznych.
 5. Udział  w opiniowaniu dokumentacji projektowej zakładów żywnościowo - żywieniowych.
 6. Udział w działalności profilaktycznej oraz zwalczaniu ognisk zachorowań na choroby zakaźne, w tym zatruć pokarmowych.
 7. Uczestniczenie w realizacji programu ochrony środowiska i pracach monitorowanych w zakresie skażenia żywności oraz jakości zdrowotne przedmiotów użytku.
 8. Wydawanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie produkcji i obrotu żywnością oraz transportu.
 9. Współudział w szerzeniu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie problematyki higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku.
 10. Rozpatrywanie wniosków oraz interwencji w zakresie działu.  
 11. Prowadzenie bazy danych o podmiotach zajmujących się produkcją i obrotem żywnością.
 12. Prowadzenie ewidencji obiektów żywieniowo - żywnościowych  funkcjonujących na obszarze działania Powiatowej Stacji w Opolu
 13. Udział w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Produktach Niebezpiecznych (RASFF).
 14. Pobór próbek żywnościowych i przedmiotów użytku do badania w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu.
 15. Nadzór nad realizacją zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej oraz HACCP.
 16. Prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.
 17. Sporządzanie  oceny jadłospisów, sposobów żywienia  grup ludności.
 18. Kontrola jakości zdrowotnej żywności z importu, pobieranie próbek żywności do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
 19. Nadzór sanitarny w sytuacjach zagrożeń nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych.
 20. Doskonalenie systemu zarządzania jakością.
 21. Wykonywanie prac problemowych wynikających  z potrzeb własnych i zleconych prze Instytut Żywności i Żywienia oraz Państwowy Zakład Higieny  

Aby zwiększyć skuteczność naszych działań w celu ochrony zdrowia konsumenta i zapewnienia wysokiej jakości produktów i środków spożywczych współpracujemy z:

 • Weterynaryjną Inspekcją Sanitarną
 • Strażą Miejską
 • Jednostkami Samorządowymi, Fundacjami, Prasą
 • Komórkami Organizacyjnymi PIS
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05