Ochrona zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska pracy prowadzona jest przez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego, a w szczególności:

 

1. Przeprowadzanie ocen występowania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, które są realizowane poprzez:

  • przeprowadzanie kontroli przestrzegania prawa w zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w wyniku narażenia na czynniki rakotwórcze
  • przeprowadzanie kontroli przestrzegania prawa związanego z tworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w wyniku narażenia na czynniki biologiczne
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania prawa związanego z tworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w wyniku narażenia na czynniki fizyczne
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania prawa związanego z tworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w wyniku narażenia na czynniki chemiczne i pyły
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania prawa związanego z tworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy dystrybucji, magazynowaniu i stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów mineralnych
  • przeprowadzanie kontroli poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higienicznymi i zdrowotnymi w zakładach pracy zatrudniających młodocianych
  • przeprowadzanie kontroli stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy i zaplecza socjalnego
  • prowadzenie postępowań administracyjno-egzekucyjnych w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego

2. Postępowanie w sprawach chorób zawodowych:

  • wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie chorób zawodowych
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05