L.p.

TYTUŁ

Rok/poz.

Uwagi

1

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2015 r.–  poz.1412

 

2

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

tekst jednolity – Dz.U. 13, poz. 267

Ostatnia zmiana:

Dz. U. 15, poz. 702

3

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i metryki sprawy

Dz.U.12, poz. 250

 

4

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

tekst jednolity –Dz.U. 14, poz. 1619.

Ostatnia zmiana: Dz. U. 15 poz. 211

5

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

Dz.U. 01, Nr 101, poz. 1106

 

6

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

tekst jednolity - Dz.U. 13, poz.482

Ostatnia zmiana:

Dz. U. 15, poz. 541

7

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

4 lutego 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U. 10, Nr 36, poz. 203

 

8

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich

i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości

Dz.U. 99, Nr 82, poz. 927

 

9

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia

22 lutego 2002r. w sprawie nakładania grzywien

w drodze mandatu karnego

Dz.U. 02, Nr 20, poz. 201 z późn. zm.

Ostatnia zmiana: Dz. U. 11 Nr 187, poz. 1116 (Art. 1)

10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania

i rozpatrywania skarg i wniosków

Dz.U. 02, Nr 5, poz. 46

 

Choroby zakaźne

 

11

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

tekst jednolity - Dz.U. 13, poz. 947 z późn. zm.

Ostatnia zmiana: Dz. U. 15, poz. 1138

Nadzór nad wodą, basenami i kąpieliskami

 

12

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

tekst jednolity -Dz.U. 15, poz. 469

 

13

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

tekst jednolity

Dz.U. 15, poz. 139

 

14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dz.U. 07, Nr 61, poz. 417 z póź. zm.

Ostatnia zmiana – Dz. U. 10, nr 72 poz. 466

15

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiieli

Dz. U. 11, Nr 86, poz. 478

 

6

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Dz. U. 11, Nr 91, poz. 527

 

17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpieliskach

Dz. U. 11, Nr 36, poz. 191

 

18

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia

27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Dz.U. 02, Nr 204, poz. 1728

 

19

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Dz.U. 94, Nr 21, poz. 73

 

20

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Tekst jednolity - Dz. U.07, Nr 226, poz. 1675

Ostatnia zmiana: Dz. U. 10, Nr 127, poz. 857

Ochrona powietrza

 

21

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

MP 96, Nr 19, poz. 231

 

22

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia

29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

tekst jednolity - Dz.U. 14, poz. 112

 

Służba zdrowia

 

23

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

tekst jednolity – Dz. U. 15, poz. 618

 

24

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dz. U. 12, poz. 739

 

25

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Dz. U. 15 poz. 178

 

26

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności

Dz. U. 12, poz. 808

 

27

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

Dz. U. 15 poz. 876

 

28

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Dz. U. 03, Nr 8, poz. 104 z późn. zm.

 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05